Class ManyToManyShortestPathsAlgorithm.BaseManyToManyShortestPathsImpl<V,​E>